suomeksi | svenska

En intervju med Raila Oksanen

16 Nov En intervju med Raila Oksanen

En intervju med Raila Oksanen, FCG

”Målet med utvecklingsprojektet för Sipoonlahden koulu är att skapa förutsättningar för eleverna att lära sig på olika sätt”, konstaterar Raila Oksanen från FCG Konsultointi Oy. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy har svarat för projektets specialplanering.

“Målet med utvecklingsprojektet för Sipoonlahden koulu är att skapa förutsättningar för eleverna att lära sig på olika sätt”

Oksanen har lång erfarenhet av olika slags uppgifter inom bildningssektorn och undervisningsväsendet. Hon har bland annat varit rektor och bildningsdirektör i två kommuner samt deltagit i undersökningar av den grundläggande utbildningens kvalitet. Oksanen har därmed haft möjlighet att granska den grundläggande utbildningen ur många olika synvinklar. I samband med FCG:s pågående utvecklingsprojekt Nova Schola Finlandia har Oksanen bekantat sig med nya lärmiljöer.

Raila Oksanen berömmer samarbetet mellan de olika aktörerna som deltagit i utvidgningsprojektet och berättar att alla varit väldigt ivriga att skapa en ny slags skola. Hon framhäver framför allt arkitekternas yrkeskunskap och deras mycket avancerade tänkande i fråga om nya lärmiljöer. I samarbetet med arkitekterna har Oksanen haft möjlighet att använda all sin egen erfarenhet och till och med varit tvungen att utmana sina egna gränser och tänka mera öppet än tidigare. Projektet har varit mycket stimulerande och utvecklat det egna tänkandet.

Alla slags representanter för Sipoonlahden koulu allt från förskoleundervisningen till ämneslärarna och rektorn har deltagit i den pedagogiska planeringen av den nya skolbyggnaden. Gruppen har sammanträtt aktivt, också på sommaren, och Oksanen berömmer lärarna för deras engagemang och intresse. Tillsammans med lärargruppen utnyttjades bland annat bildkaraoke, och man gick igenom vad som konkret skulle kunna fungera i en öppen lärmiljö. Med hjälp av simulationsövningar processerade och analyserade lärarna lokalernas funktionalitet medan arkitekterna lyssnade.

Oksanen fungerade som pedagogisk expert i projektet och den egna expertisen främjade också gruppens interna växelverkan. ”Ibland har man varit tvungen att fungera som den som försöker förstå alla parters synsätt och sedan förmedla dem till någon som ser på saken på ett helt annat sätt”, säger Oksanen, och betonar samtidigt att samförståndet hela tiden har varit mycket gott inom projektet. Utgående från den egna erfarenheten och sakkunskapen har man sett vad som skulle kunna fungera och vad inte.

Den nya skolan utgår från en öppen lärmiljö. Oksanen framhäver att en öppen lärmiljö inte betyder en öppen lokal utan en pedagagiskt och arkitektoniskt urformad lokal. Modellen utgår från att skolan har ett centralområde och runt det byggs flyglar.

Centralområdet i tre våningar och matsalen i nedersta våningen ska avskiljas med olika slags draperi- och möbellösningar med tanke på akustiken. Avsikten är att matsalen ska kunna användas mångsidigare än den nuvarande mastalen, där ljudnivån är hög. Broar kommer att byggas till den gamla delens stomme och höjden upplöses helt genom att bygga två våningar till. De brister och rentav förskräckligheter som lärararna förde fram i samband med den pedagogiska planeringen ska förbättras i aulan. Akustiken har haft en mycket central roll i planeringen, och Oksanen konstaterar att akustiken och belysningen alltför ofta underskattas i planeringen av skolor. Vid planeringen av Sipoonlahden koulu har dessa beaktats så att de stöder pedagogiken och inte endast de arkitektoniska lösningarna.

Flyglarna kallas lärobyar och de flesta är i två våningar och vissa i tre våningar. Lärobyarna är enheter för cirka 120–130 barn. Oksanen beskriver att lärobyn är en stor lokal som inrymmer 5–6 undervisningsgrupper med olika slags arbetsutrymmen: miniauditorium, ljudisolerat rum för såväl tyst arbete som högljudd verksamhet samt rum för par-, grupp- och våtarbete. Med tanke på lokalernas omformbarhet är det förnuftigt att endast vissa lokaler förses med tappställen.

I planeringsskedet var tanken den att förskolan och årskurserna 1 och 2 skulle arbeta i nedersta våningen och årskurserna 3–9 i andra och tredje våningen. Det kommer också att finnas klassrum, men inte för en bestämd lärare eller undervisningsgrupp utan det finns olika slags studie- och undervisningslokaler. Oksanen berättar att det i anslutning till lärobyn kommer att finnas en läroverkstad för konst- och färdighetsämnen, fysik, kemi osv. Oksanen framhäver att undervisningslokalerna kan varieras mycket. Utgångspunkten är den att alla lokaler i skolan kan användas av alla. Hur väl lokalerna fungerar märks först efter att verksamheten kommit igång och skolan varit i bruk några år, betonar Oksanen.

Den ledande tanken i planeringen är att läraren inte längre ska arbeta ensam och även lärarskapet genomgår en förändring. I fortsättningen undervisar en lärare i Sipoonlahden koulu inte längre ensam sin egen grupp utan läraren har oundvikligen kontakt med de andra lärarna. När lärarna utför och planerar sitt arbete tillsammans överförs modellen också till barnen. I framtiden är det möjligt att olika åldersgrupper, till exempel klasserna 3 och 8, studerar tillsammans. Enligt Oksanen är de nya lokalerna byggda på ett sätt som gör det möjligt att bilda olika slags elevergrupper och stöder varierande undervisningsformer.

Oksanen deltog också i konsekvensbedömningen av Sipoonlahden koulu tillsammans med FCG:s bakgrundsteam. En fråga som starkt dök upp var huruvida en skola av den planerade storleksklassen är trygg. Målet med konsekvensbedömningen var att utreda hur en stor skola å ena sidan lämpar sig som livsmiljö för barnen med tanke på fysisk aktivitet och å andra sidan som gemenskap för alla. Det centrala med Sipoonlahden koulu är enligt Oksanen att man där kan lära sig på många olika sätt. De elever som inte tidigare har klarat sig eller velat studera i en lärarledd undervisning har nu möjlighet att studera med hjälp av olika slags arbetsmetoder och i en mera mångformad undervisning, till exempel i olika verkstäder.

oksanen-raila-800x800

Raila Oksanen

FGG